Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakłady

Walce to gmina typowo rolnicza, w której przeważają gleby średniej klasy bonitacyjnej. Indywidualne gospodarstwa rolne są rozdrobnione mimo to istnie wysoka kultura rolna. Korzystne warunki hydrologiczne i klimatyczne sprawiają, że istnieje tu dobra baza surowcowa dla przetwórstwa rolno spożywczego w postaci produktów roślinnych i zwierzęcych.
Na terenie gminy działa sporo drobnych zakładów głównie handlowych i usługowych szczególnie w zakresie stolarstwa, ślusarstwa, robót budowlanych czy piekarnictwa.
Władze gminy starają się stworzyć atrakcyjne warunki dla funkcjonowania również większych zakładów. W swojej ofercie mają przygotowane uzbrojone tereny dla potencjalnych inwestorów.

Istotną sprawą dla podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie gminy jest jej infrastruktura techniczna: pełny stopień zwodociągowania gminy, bardzo nowoczesna stacja uzdatniania wody, rozwiązany problem wysypiska śmieci, dobry poziom telefonizacji, a także dobre powiązania dróg lokalnych z siecią dróg krajowych.

Walory te wykorzystały już:

Wersja XML