Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia rozwoju

PDFStrategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022.pdf (3,01MB)
 

Uchwałą NR IX/61/2015 RADY GMINY WALCE z dnia 23 września 2015 r. została przyjęta Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022.

W nowej Strategii wizja Gminy Walce zdefiniowana została w następujący sposób:

 

„Gmina Walce to wielofunkcyjny obszar konkurencyjnego rolnictwa, rozwijającej się przedsiębiorczości i usług turystycznych.

Gmina Walce to ekologiczne i przyjazne środowisko życia o wysokim standardzie infrastruktury i usług publicznych, wspierające mieszkańców w realizacji ich aspiracji osobistych, społecznych i zawodowych.”

 

Do realizacji przyjęto cztery obszary strategiczne, tj.

 1. Potencjał endogeniczny,
 2. Infrastruktura techniczna i społeczna,
 3. Usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców,
 4. Współpraca i promocja,

którym przypisano katalog pól operacyjnych wraz z proponowanymi kierunkami działania.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie www.walce.pl w zakładce Strategia Rozwoju Gminy Walce.

 


 

Uchwałą nr XVIII/110/04 Rady Gminy w Walcach z dnia 20 kwietnia 2004 roku została przyjęta Strategia Rozwoju Gminy Walce, której pełen tekst dostępny jest na stronie www.bip.walce.pl (dostęp również ze strony www.walce.pl ) w menu "zamierzenia działań i programy" na podstronie "Strategia Rozwoju Gminy Walce".

Opracowana w 2004 roku Strategia Rozwoju Gminy Walce, powstała przy udziale Rady Liderów Lokalnych, w której skład weszli ludzie zajmujący ważne stanowiska w życiu publicznym i gospodarczym gminy, reprezentujący różne środowiska, instytucje i podmioty gospodarcze. Walorem opracowanej w taki sposób strategii jest wytworzenie atmosfery współdziałania już w fazie planowania strategicznego, osiągnięcie consensusu przez liderów społecznych, a co za tym idzie jej akceptacja i gotowość współdziałania. Harmonogram prac nad Strategią, poza wstępną fazą analityczną sytuacji społecznej, gospodarczej i ekologicznej, obejmował następujące etapy:

 1. przeprowadzenie charakterystyki Gminy Walce,
 2. przeprowadzenie analizy SWOT określającej mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia jej rozwoju,
 3. sprecyzowanie wizji rozwoju i celów rozwojowych,
 4. wyprowadzenie idei projektów rozwojowych.

Naczelnymi zasadami, jakie obowiązywały w trakcie wypracowywania kolejnych koncepcji i projektów były consensus i partnerstwo.

W wyniku tych działań powstała Strategia Rozwoju Gminy Walce określająca główne cele i uwarunkowania jej rozwoju na lata 2004-2015, w zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Jest to dokument stanowiący punkt wyjścia do opracowania szczegółowych programów rozwoju wybranych dziedzin życia społeczno - gospodarczego gminy. Zawarta w nim zintegrowana wizja rozwoju brzmi:

"Walce to gmina czysta i zasobna, spełniająca funkcje rolnicze, otwarta na współpracę z innymi regionami i krajami, swoim mieszkańcom i przyjezdnym zapewnia wysoką jakość usług".

 

22[1].jpeg

23[1].jpeg

 

Na taką wizję rozwoju składają się następujące elementy :

Cele rozwojowe w podziale na poszczególne dziedziny życia społeczno - gospodarczego to:

Ludność i osadnictwo

Środowisko przyrodnicze i infrastruktura techniczna

Gospodarka i rynek pracy

Infrastruktura społeczna


 

Wersja XML