Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego

Walce, dnia 11.04.2011r.

Nr PP-OŚ.7624-8/08

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Walce
o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) Wójt Gminy Walce zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wniosku CLEAN ENERGY Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce z dnia 13.11.2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice, gmina Walce.
W oparciu o art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a. (dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 t.j. z późn zm.) w związku z powyższym obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie www.bip.walce.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, oraz na tablicach informacyjnych w miejscowości Walce.
Ponadto Wójt Gminy Walce, zawiadamia strony o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Dobieszowice w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie natomiast z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, stąd strony mają prawo wypowiedzenia się w terminie 21 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, pok. nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek od godz. 800 do godz. 14 00, wtorek – piątek od godz. 715 do godz. 13 15

Zawiadamia się również, iż wnioskodawca złożył wniosek o wycofaniu wniosku na podstawie art. 105 § 2 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciu polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice, gmina Walce. W związku z tym, że w postępowaniu uczestniczy więcej niż jedna strona przepis art. 105 § 2 k.p.a znajduje zastosowanie.
 

W Ó J T
/-/ mgr Bernard Kubata

Wersja XML