Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Walce, dnia 12.01.2009 r.
PP.OŚ 7624-8/08

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

W oparciu z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Clean Energy Polska Sp. z o.o. Rozkochów ul. Wiejska 28 47 – 344 Walce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice, gmina Walce.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.) w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.), przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Walce pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.


Jednocześnie informujemy iż wnioskodawca złożył wniosek o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 98 §1 KPA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice, gmina Walce. W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu uczestniczy więcej niż jedna strona przepis art. 98 §1 KPA wymaga wyrażenia zgody na zawieszenie postępowania przez pozostałe strony. W związku z czym, gdy żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu tut. organ uzna rzeczoną przesłankę za zachowaną.

 

Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata

 

Wersja XML