Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Walce, dnia 14 stycznia 2009 r.
Nr PP-OŚ 7624-1/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce

w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Walce zawiadamia, że zgodnie art. 64 ww. ustawy zwrócił się do Starosty Powiatu Krapkowickiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub”, na działkach nr nr: 631, 611, 518/2, 424, 1443, 493/2, 340, 440, 502, 285/6, arkusz mapy 2 obręb Grocholub oraz nr 744 arkusz mapy 3 obręb Grocholub, które zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 72a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy ww Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

 

 Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z art. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
2. a/a

 

Wersja XML