Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce nr 16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Nr PP OŚ 7624 -2/48/16/08 Walce, dnia 14 listopada 2008 r.

 

OBWIESZCZENIE Nr 16
WÓJTA GMINY WALCE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 – z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) Wójt Gminy Walce zawiadamia strony postępowania, że dnia 14 listopada 2008 r. na wniosek CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów, 47 – 344 Walce została wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce.
Treść decyzji Wójta Gminy Walce Nr PP-OŚ. 7624-2/48/08 z dnia 14 listopada 2008 r. stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa. informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce .oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów, Kornica, Nowe Kotkowicz, Stare Kotkowice,Biedrzychowice.
.
Zgodnie z art. 49 Kpa., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.

 

Wójt Gminy
/-/ Mgr Bernard Kubata
 

PDFdecyzja środowiskowa.pdf

Wersja XML