Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie nr 14 Wójta Gminy w sprawie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów

Nr PP-OŚ. 7624-2/46/14/08

Walce, dnia 01.10.2008 r.


OBWIESZCZENIE Nr 14
Wójta Gminy Walce
w sprawie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce” do Starosty Krapkowickiego została skierowana informacja o następującej treści:

Walce, dnia 29.09.2008 r.

Nr PP-OŚ. 7624-2/46/08


Starosta Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1
47 – 303 Krapkowice

 

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym budowy farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce, informujemy, że na podstawie art. 55 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity) organ wskazał inwestorowi zasadność realizacji 39 turbin tj:
- dla Etapu 1A 26 elektrowni,
- dla Etapu 1B 13 elektrowni, na co inwestor wyraził pisemną zgodę.
Jednocześnie informujemy, że nie zmienią się warunki technologiczne oraz lokalizacja pozostałych elektrowni, jedyna zmiana polega na zmniejszeniu ilości elektrowni wiatrowych o 3 szt.


Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).

                                                                                      Wójt Gminy Walce
                                                                
                                                                                  mgr   Bernard   Kubata
 

 Załączniki:

1. Pismo Urzędu Gminy Walce Nr PP-OŚ . 7624-2/44/08 z dnia 22.09.2008 r. dot. wyrażenia zgody zgodnie z art.55 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 - tekst jednolity),
2. Pismo CLEAN ENERGY POLSKA sp. z o.o. ul. Wiejska 28 z dnia 26.09.2008 r. wraz opinią o oddziaływaniu na środowisko wariantu polegającego na budowie farmy 39 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów gmina Walce.

 

Otrzymują :

1. CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28, 47-344 Walce
2. Strony (wykaz w aktach sprawy) - obwieszczenie nr 14
3. a/a


 

Wersja XML