Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie nr 4 Wójta Gminy Walce w sprawie wniosku o uzgodnienie warunków realizizacji przedsięwzięcia pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub”

Nr PP-OŚ. 7624-4/4/08

Walce, dnia 26.09.2008 r.


OBWIESZCZENIE Nr 4
Wójta Gminy Walce
w sprawie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub”do organów opiniujących został skierowany wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dla w/w inwestycji o następującej treści:
                                                                                     
                                                                        Wójt Gminy Walce 

                                                                    mgr   Bernard   Kubata
Walce, dnia 26.09.2008 r.

Nr PP–OŚ. 7624-4/08
 

Starosta Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1
47 – 303 Krapkowice

 

 Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 - tekst jednolity) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub”


Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Załączniki:

1. Informuję, iż wniosek o wydanie decyzji znajduje się w Państwa aktach wraz z informacją o której mowa w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
2. Projekt Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.)
2.a/a
 

 

Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości GROCHOLUB
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce
 

 
Nr PP-OŚ. 7624-4/4a/08

Walce, dnia 26.09.2008 r.


OBWIESZCZENIE Nr 4 a
Wójta Gminy Walce
w sprawie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub”do organów opiniujących został skierowany wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dla w/w inwestycji o następującej treści:
 


Walce, dnia 26.09.2008 r.

Nr PP–OŚ. 7624-4/08

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Ks. Koziołka 30


47 – 303 Krapkowice

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 - tekst jednolity) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub”


Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).

 

 
Załączniki:

1. Informuję, iż wniosek o wydanie decyzji znajduje się w Państwa aktach wraz z informacją o której mowa w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
2. Projekt Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.)
2. a/a
 

 Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości GROCHOLUB
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce
 

 

 

 

 

 


 

Wersja XML