Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Nr 7 Wójta Gminy Walce informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w post. w sprawie wydania decyzji o środ. uw. zgody na realizację ... budowa farmy wiatrowej na 43 turbiny we wsi Rozkochów

Walce, dnia 28.07.2008 r.

Nr PP-OŚ 7624-2/28/7/08


O B W I E S Z C Z E N I E Nr 7

WÓJTA GMINY WALCE


Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz.150) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbin, na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce na działkach o numerach ewidencyjnych: 669, 676, 661, 658, 93/6, 89/3, 756, 448, 443, 431, 65/2, 61, 12, 2/2, 4, 7/7, 763, 774, 785, 367, 362, 359/2, 334, 331/2, 311, 307, 297, 282, 328, 267, 276, 238, 239, 89/2, 89/1.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Firmy CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce.
Na podstawie art. 53 wyżej cytowanej ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 31 POŚ przysługuje każdemu.

Zgodnie z art. 32, ust. 1 w/w informuję, iż dane o:
- wniosku,
- raporcie o oddziaływaniu na środowisko,
- postanowieniach organów opiniujących oraz o postanowieniu organu prowadzącego postępowanie, dotyczących obowiązku sporządzenia i zakresu raportu.
zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referacie Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18, pokój 11. Wykaz jest dostępny w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

Ponadto, zgodnie z art. 32, ust. 1, pkt 1 ustawy POŚ, informuję o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia w sekretariacie Urzędu Gminy Walce pok. Nr 9 w terminie od 31 lipca do 29 sierpnia 2008 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce: www.bip.walce.pl., wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów, Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice.

 

Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata
 

Wersja XML