Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie nr 3 Wójta Gminy Walce w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Nr PP-OŚ 7624-4/3/08 Walce, dnia 12 września 2008 r.

 

OBWIESZCZENIE NR 3
WÓJTA GMINY WALCE

w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) zawiadamiam, że w dniu 11 września 2008 r. Wójt Gminy Walce wydał postanowienie Nr PP-OŚ. 7624-4/2008o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi GROCHOLUB”.


Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a w każdym stadium postępowania strona może zapoznać się z aktami sprawy. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata


Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.)
2. a/a

Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości GROCHOLUB
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce

 

Wersja XML