Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszcenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie farmy wiatrowej na 45 turbin


PP-OŚ 7624-32/9/07 Walce, dnia 10.03.2008 r.OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej k.p.a.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U z 2008r, Nr 25 poz. 150) zawiadamia się strony postępowania że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie farmy wiatrowej na 45 turbin zlokalizowanej w miejscowości: Rozkochów na działkach o numerach ewidencyjnych: 671, 676, 161, 859, 93/6, 89/3, 756, 448, 65/2, 443, 431, 367, 362, 359/2, 334, 331/2, 311, 307, 297, 282, 328, 267, 276, 238, 239, 61, 12, 2/2,4,7/7,763, 774,785,89/2 - zostało umorzone decyzją Nr PP-OŚ 7624-32/8/07 z dnia 10.03.2008r
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Walce pok. Nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 11.03.2008r.

Wójt Gminy
mgr Bernard Kubata

Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów,
Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce oraz BIP-uWersja XML