Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - modernizacja kurnika w Brożcu

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY WALCE  
z dnia  15.02.2007 r.
o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska
 
Na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 z późn. zm.)
podaje się do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie , prowadzonym przez Urząd Gminy Walce, znajduje się wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
 
”Modernizacji kurnika przeznaczonego na chów brojlerów kurzych o obsadzie do 16000 szt. wraz z paszarnią zlokalizowanych w Brożcu” .

Jednocześnie informuję   o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz składania  ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Walce pokój nr 13 w terminie do 20 marca 2007 r. , w poniedziałki od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godzinach od 7.15 do 15.15.
 
 
                    Wójt Gminy Walce

                                               mgr Bernard Kubata

 

 Wersja XML