Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w Walcach

                                            Walce, dnia 10.05.2006 r. 

 Nr PP OŚ 7624/20/2006 

 O b w i e s z c z e n i e 

Na podstawie art. 32 ust. 2 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Walce”


 

                                     Walce, dnia  27.03.2006 r.

 PP OŚ 7624/18/2006

    Zgodnie z art. 46 a pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i art. 49 Kpa Urząd Gminy Walce zawiadamia, że Wójt Gminy Walce postanowieniem Nr PP OŚ 7624/17/2006 z dnia 27.03.2006 r. odstąpił od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Walce” (załącznik nr 1 do Obwieszczenia). 
            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Walce,             ul. Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce w godzinach pracy Urzędu tj: w poniedziałek w godz. 8.00 do 16.00 w pozostałe dni tygodnia w godz. 7.15 do 15.15.

 


 

                                                                                      Walce, dnia 27.03.2006 r.

Nr PP OŚ  7624/17/2006

 


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 919, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 i Nr 132, poz. 1110) oraz art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) po zaciągnięciu opinii organu: Starosty Krapkowickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach

p o s t a n a w i a m

odstąpić od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Walcach”

U Z A S A D N I E N I E

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Walcach” należy do kategorii określonej przepisem art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wymienionej w § 3 ust. 1 pkt. 72 a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
W związku z powyższym dnia 10 stycznia 2006 r. Wójt Gminy Walce, pismem        Nr PP OŚ 7624/2/2006 zwrócił się do Starosty Powiatowego w Krapkowicach o wydanie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Starosta Krapkowicki po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia w dniu     15 lutego 2006 roku wydał opinię o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
W dniu 21.02.2006 r. pismem Nr PP OŚ 7624/13/2006 wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach  o opinię w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Powiatowy Inspektor Sanitarny  po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia w dniu 13.03.2006 r. postanowił, że wobec w/w przedsięwzięcia  nie stwierdza się obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

O wszczęciu postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 46 a ust. 5 oraz art. 49 ustawy – Prawo ochrony środowiska, strony zostały poinformowane w dniu 16.02.2006 r. przez obwieszczenie. Obwieszczenie to zostało poddane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy. Uwag oraz wniosków nie wniesiono.
 Biorąc pod uwagę zakres inwestycji jej wpływ na wszystkie komponenty środowiska w trakcie realizacji i eksploatacji, a także potencjalne oddziaływanie zamierzenia na jakość życia mieszkańców organ wydający postanowienie podziela stanowisko Starosty Krapkowickiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta  Gminy Walce w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


Otrzymują:
1. Wójt Gminy Walce
2. a/a

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, Krapkowice
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ,ul. Ks. Koziołka 30, Krapkowice
3. Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. 45 – 317 Opole, ul. Morcinka 43
      Pracownia Projektowa


                                                                                     Walce, dnia 16.02.2006 r.
Nr PP OŚ 7624/16/2006
                                                       Z a w i a d o m i e n i e
                                                 o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. ul. Morcinka 43, Opole złożony w dniu 15.02.2006 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Walce”

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane SA zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacja sprawy w Urzędzie Gminy Walce pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.000 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

                                                    Wójt Gminy Walce


                                           Walce, dnia 18.09.2006 r.

                                           O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zgodnie z art. 32, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
Urząd Gminy w Walcach podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, została zamieszczona Decyzja Nr PPOŚ 7624/24/2006 Wójta Gminy Walce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestora:
PTK „CENTERTEL” Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 , 01-230 Warszawa, reprezentowana przez Pana Jarosława Dziekońskiego
dla przedsięwzięcia polegającego na:
,,Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej 5950 Walce”.
W związku z powyższym informuję, ze w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z w/w decyzja w siedzibie Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47 – 344 Walce, pokój Nr
13.


 




 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML