Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko Radcy Prawnego (zakończony)

                                         WÓJT GMINY
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko RADCY PRAWNEGO na ¼ etatu
w Urzędzie Gminy w Walcach 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
 
1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
    1) wymagania niezbędne:
       
         a/ posiadanie obywatelstwa polskiego;
         b/ korzystanie z pełni praw publicznych;
         c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
         d/ wykształcenie wyższe prawnicze;
         e/ wpis na listę radców prawnych;
         f/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;
        g/ posiadanie co najmniej 10-cio letniego stażu pracy na stanowisku radcy prawnego     
            w tym 5-letniego stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
         h/ znajomość zagadnień z zakresu prawa samorządowego. 
 
    2) wymagania dodatkowe:
 
         a/ dyspozycyjność;
         b/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
         c/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
         d/ znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
         e/ posiadanie prawa jazdy kat. B
 
2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:
  
    1/ zadania główne:
 
- opiniowanie projektów uchwał organu stanowiącego,
- opiniowanie projektów decyzji z zakresu administracji publicznej – organu
 wykonawczego,
- opiniowanie w przypadkach typowych projektów umów, a w pozostałych
 współpracowanie,
- udzielanie porad , opinii, wyjaśnień pracownikom urzędu i pozostałych jednostek
 organizacyjnych gminy,
- zastępstwo prawne w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi
 i innymi instytucjami i organami
3. Wymagane dokumenty:
 
     a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:
         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
            pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
            z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
            poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
            samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.)
      b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
     c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
         (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia
         zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
     d/ kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
     e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,
         zaświadczenia o zatrudnieniu);
     f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty,
         zaświadczenia);
     g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
         stanowisku;
     h/ oryginał kwestionariusza osobowego.
 
4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
a/ termin 12.03.2007 rok do godz. 1500
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko:
    Radcy prawnego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach
    ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na w/w
    adres (liczy się data stempla pocztowego).
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
                                                                                             WÓJT GMINY
                                                          mgr Bernard Kubata

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
w Urzędzie Gminy w Walcach na stanowisko
 
Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy w Walcach
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Andrzej DĄBROWSKI zamieszkały: Nysa
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dał się poznać jako osoba komunikatywna. Posiada wiedzę na temat działalności samorządu gminnego oraz zagadnień wykonywanych na danym stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej udzielał wyczerpujących odpowiedzi.
 
                                                                                                    
                                                                  WÓJT GMINY
 
 
   14.03.2007r.                             mgr Bernard Kubata

Wersja XML