Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Walcach (zakończony)

WÓJT GMINY
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Gminy w Walcach 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
 
1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
    1) wymagania niezbędne:
       
         a/ posiadanie obywatelstwa polskiego;
         b/ korzystanie z pełni praw publicznych;
         c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
         d/ wykształcenie wyższe preferowane z zakresu administracji publicznej
         e/ posiadanie co najmniej 5-cio letniego stażu pracy w tym 2-letni staż pracy
             na stanowiskach kierowniczych;
         f/ znajomość zagadnień z zakresu prawa samorządowego 
 
    2) wymagania dodatkowe:
 
         a/ znajomość obsługi urządzeń informatycznych;
         b/ znajomość języków niemieckiego w stopniu dobrym lub angielskiego
         c/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
         d/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
         e/ znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
         f/ posiadanie prawa jazdy kat. B
 
2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:
  
    1/ zadania główne:
 
a/ sporządzanie aktów stanu cywilnego, rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów
    i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
b/ prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
c/ prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego;
d/ sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
e/ przechowywanie oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
f/ przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń
   zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
g/ organizowanie uroczystości jubileuszowych;
h/ stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności
    lub niemożności zawarcia małżeństwa;
i/ wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego;
j/ prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk;
k/ przyjmowanie obwieszczeń i pism sądowych;
l/ prowadzenie spraw związanych z obywatelstwem.
 
 2) zadania dodatkowe:
   
       a/ prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, ich wymiany,
           zwrotu lub utraty;
       b/ prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych – zadania
           pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.
 
3. Wymagane dokumenty:
 
     a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:
         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
          pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
         z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
         poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
        samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.)
     b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
     c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
         (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia
         zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
     d/ kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
     e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,
         zaświadczenia o zatrudnieniu);
     f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty,
         zaświadczenia);
     g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
         stanowisku;
     h/ oryginał kwestionariusza osobowego.
 
4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
a/ termin 02.01.2007 rok do godz. 1500
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko:   Kierownik USC” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach     ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na w/w  adres (liczy się data stempla pocztowego).
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
                                                                      WÓJT GMINY
 
                                                                  mgr Bernard Kubata

OGŁOSZENIE
    Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Walcach zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:
Nazwisko i imię
Miejsce zamieszkania
 
FLOREK SYBILLA
 
KLIMEK KLAUDIA
 
LEWICKA BEATA
 
WALCE
 
KROMOŁÓW
 
WALCE
Walce, 2007-01-05
 
                                                                           WÓJT
 
                                                               mgr Bernard Kubata

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
w Urzędzie Gminy w Walcach na stanowisko
 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
 
została wybrana Pani Sybilla FLOREK
 
zamieszkała: Walce
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dał się poznać jako osoba ambitna, komunikatywna, solidna oraz odporna na stresy. Posiada wiedzę na temat zagadnień
wykonywanych na danym stanowisku oraz samorządu terytorialnego.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Uzyskał  wysoką ocenę za umiejętność obsługi komputera w tym programów komputerowych (Word, Excel, AS 400).
Posiada dużą motywację do pracy w Urzędzie Gminy.
                          
                                                        WÓJT GMINY
 
     15.01.2007r.                            mgr Bernard Kubata


Wersja XML