Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach - pracownik socjalny (zakończony)

Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na  stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach
 
MIEJSCE PRACY:
Ośrodek Pomocy Społecznej
47- 344 Walce
ul. Mickiewicza 18
tel. 0774660660
 
OBOWIĄZKI ( opis stanowiska): wykonywanie zadań pracownika socjalnego, rozpoznawanie, wspomaganie i ustalanie potrzeb osób i rodzin wymagających pomocy, organizowanie różnych form pomocy, zapobieganie procesowi marginalizacji osób i rodzin.
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
·         niezbędne
1.      kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska: dyplom uzyskania tytułu zawodowego zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
2.      znajomość ustawy o pomocy społecznej
3.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
4.      oświadczenie kandydata o niekaralności
·         dodatkowe
1.      doświadczenie zawodowe
2.      umiejętność obsługi komputera ( obsługa programu WORD, WINDOWS)
3.      samodzielność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres
4.      umiejętność współpracy w zespole
Zakres wykonywanych obowiązków:
·         praca socjalna
·         diagnozowanie środowiska
·         rozpoznawanie i ustalanie potrzeb, kwalifikowanie do świadczeń pomocy społecznej
·         udzielanie klientom informacji, wskazówek i pomocy; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań
·         prowadzenie działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy wspólnie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami
·         udzielanie pomocy zgodnie z zasadmi etyki zawodowej
·         inspirowanie nowych form pomocy
·         pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
·         inne zadania wynikające z przepisów
 
OFERTY KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:
·         Dyplom ukończenia szkoły, studiów wyższych ( kserokopie )
·         Dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodne z opisem stanowiska – potwierdzenia umiejętności obsługi programów WORD, WINDOWS, POMOST
·         CURRICULUM VITAE z opisem dotychczasowej kariery zawodowej
·         Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska
·         Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności
·         Kwestionariusz osobowy
·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach”  kandydaci powinni składać do 28 września 2006r. do godz. 13. 00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach, pokój Nr 7, 47- 344 Walce ul. Mickiewicza 18.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach dnia 28 września o godz. 14. 00. Informacja z otwarcia o godz. 15. 00
Następny etap, tj. rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się: 02. 10. 2006r. o godz. 10. 00
Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do OPS w Walcach. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( jedn. tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
 
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walce po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze., oraz na tablicy informacyjnej siedziby Urzędu Gminy W Walcach.
 
Lista ta będzie zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kandydatów spełniających wymogi.
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badanie lekarskie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( uwzględniające przebieg kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach, tel. 0774660- 660

    
 Ogłoszenie
Lista kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach
 
 
1.      Justyna Melich – Gogolin
2.      Justyna Bochynek – Żywocice
 
Walce dn. 28. 09. 2006r.
INFORMACJA
O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH
 
Jednostka : Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ul. Mickiewicza 18
Stanowisko: pracownik socjalny
Osoba wybrana: Justyna Bochynek zam. Żywocice
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Bochynek posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na w/w stanowisku, wykazała się niezbędną znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz z zakresem pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
 
Walce dn. 05. 10. 2006r.
 
Wersja XML