Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

Informacja o dotacji przyznanej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

 
Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 358), w związku ze złożonym w dniu 24.04.2013 r. kompletnym wnioskiem Gminnej Spółki Wodnej w Walcach o udzielenie pomocy finansowej, uzupełnionym w dniu 14.05.2013 r., informuję że w 2013 r. przyznana została dotacja celowa w wysokości 9.990,11 zł Gminnej Spółce Wodnej w Walcach, z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z konserwacją rowów melioracyjnych, tj. na:
1)       konserwację rowu RA-5 w Dobieszowicach (2.644,83 zł),
2)       konserwację rowu RB-1 w Kromołowie (2.732,99 zł),
3)       konserwację rowu RB-22 w Straduni (890,46 zł),
4)       konserwację rowu RA-10 w Walcach (345,56 zł),
5)       konserwację rowu RA-2 w Walcach (276,44 zł),
6)       konserwację rowu RB w Kromołowie (1.424,76 zł),
7)       konserwację rowu Rb-3 w Ćwierciach (1.675,07 zł).
Dotacja z budżetu Gminy Walce stanowi 90,00% wartości ww. zadań.

 Walce, dnia 21.05.2013 r.

 

 


Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

   Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce w 2013 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na konserwację urządzeń melioracyjnych, przez spółki wodne działające na terenie Gminy Walce.
   Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania określa uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. pod poz. 358.
  Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Walce na pomoc finansową dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych wynosi 10.000 zł i określona została w załączniku nr 8 do uchwały nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 564).
 Wnioski o udzielenie pomocy finansowej według wzoru załączonego poniżej należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. do godz. 1500. Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej. Wnioski otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od daty wpływu.
  Informacja o przyznanych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach.

 Załączniki:
1) PDFUchwała Nr XXII.144.2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r.pdf
2) DOCWniosek o udzielenie pomocy finansowej.DOC

 

 

Wersja XML