Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych oraz informacja o wynikach

  

Informacja o wynikach konsultacji

„Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

  

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone zostały w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Walce.
Konsultacje zostały przeprowadzone formie pisemnej w terminie od 22.10.2012 r. do 30.10.2012 r..
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy oraz formularzem konsultacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Walce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Walce.
W podanym terminie konsultacji do tut. Urzędu, nie wpłynęły żadne formularze zarówno na adres pocztowy jak i na adres poczty elektronicznej.
Niniejsza informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walce.

 
                                                                                                                             Wójt Gminy Walce
 /-/ mgr Bernard Kubata

  


 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Walce ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy na 2013 rok Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Walce, do pisemnego zgłaszania propozycji do ww. Programu do dnia 30 października 2012 r.


Projekt programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronie WWW.BIP.walce.pl -
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_walce&id_dzi=1&lad=a&id_dok=1995&id_men=65&powrot=1&slowo_szuk=&archiwum_szuk=0&gdzie_szuk=dokument

DOCXFORMULARZ KONSULTACJI..docx

 

Wersja XML