Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Rozkochów

Dnia 30.01.2009 r. w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń , Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000322629 STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI ROZKOCHÓW

Główne cele działania stowarzyszenia to;
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
4) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
7) upowszechnianie wiedzy o UE oraz możliwości pozyskiwania funduszy;
8) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; w szczególności na rzecz mieszkańców wsi Walce.

 

Wersja XML