Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Walce 29 września 2021 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o   XXXVII sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku (środa) o godz. 16 00   w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

    b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

    c) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii    

        Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji.

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                     Mateusz Burczyk                                 

 

 

Wersja XML