Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Pokonamy bariery" - Zaproszenie do udziału w konkursie

Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do udziału w konkursie
o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. Pokonamy bariery (nr 1/2020).

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące:

 1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 2. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 3. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 4. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 5. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 6. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od 12 października 2020 r. do  6 listopada 2020 r. do godz. 12:00. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.

Serdecznie prosimy o poinformowanie organizacji pozarządowych, w tym fundacji
i stowarzyszeń oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na  Państwa terenie o możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres

Wersja XML