Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z KRUS z dnia 10.06.2020

Aplikacja mobilna dla rolników - KRUS poszerza kanały komunikacji z beneficjantami

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia aplikację mobilną na smartfony
w systemie Android, umożliwiającą szybkie i wygodne w obsłudze wyświetlanie komunikatów KRUS. Dodatkowo użytkownicy będą mogli sprawdzić aktualną prognozę pogody dla wskazanej lokalizacji geograficznej. Aplikacja to efekt współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Aplikacja w przystępny i szybki sposób umożliwia rolnikom dostęp do najważniejszych komunikatów w sprawie świadczeń, ubezpieczeń czy prewencji wypadkowej. Jest to też kolejne narzędzie umożliwiające bezpośredni dostęp do serwisu głównego Kasy oraz do portalu eKRUS czyli systemu informatycznego przeznaczonego dla ubezpieczonych w KRUS, na którym można uzyskać (po zarejestrowaniu) spersonalizowane informacje o przebiegu ubezpieczenia.

Dodatkowym elementem aplikacji jest sekcja pogodowa, umożliwiająca wyszukiwanie prognozy pogody w całej Polsce. System nawigacji umożliwia użytkownikowi generowania danych pogodowych poprzez takie kategorie jak: obecna lokalizacja, wybrany adres, współrzędne geograficzne. Pomiary pogodowe automatycznie pobierane są z serwisu ICM Meteo, przedstawiają m.in. takie wartości jak: temperatura, opad, ciśnienie, wiatr, mgła, wschód, zachód słońca i in. Aplikacja Kasy może być szczególnie przydatna w sezonie intensywnych prac polowych, jak również stanowić prosty sposób kontaktu z urzędem bez konieczności korzystania z urządzeń stacjonarnych.

Z danych KRUS wynika, że ponad 50 proc. użytkowników serwisu www.krus.gov.pl korzysta z urządzeń mobilnych. Aplikacja wychodzi zatem naprzeciw oczekiwaniom szerokiej grupy odbiorców i może stanowić alternatywną formę kontaktu klientów z instytucją.

Aplikacja przeznaczona jest na smartfony z systemem Android w minimalnej wersji 5.0. Obsługuje dwa języki - polski oraz angielski. Przeznaczona jest do użytku w orientacji wertykalnej. Do poprawnego działania aplikacji użytkownik musi zezwolić na wykorzystanie połączenia internetowego oraz w przypadku korzystania z lokalizacji GPS zezwolić na jej uruchomienie.

Aplikacja jest bezpłatna, można ją pobrać poprzez sklep Google, wpisując w wyszukiwarce hasło: Centrala KRUS.

 

źródło: www.krus.gov.pl


Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 303) wprowadziła zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczące rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, które obowiązują od 1 marca 2019 r.

Rodzicielskie świadczenie przyznawane jest osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci.

Świadczenie  może przyznać Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczenie uzupełniające jest traktowane tak samo jak ustalone prawo do emerytury lub renty. Oznacza to, że przyznanie prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest okolicznością powodującą ustanie ubezpieczenia społecznego rolników. Fakt przyznania tego świadczenia należy zgłosić, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiotowej sprawie, w jednostce organizacyjnej Kasy, właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego - w celu podjęcia decyzji w sprawie ubezpieczenia.

Wprowadzone przepisy dają możliwość osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające objęcia ubezpieczeniem:

Wniosek o objęcie wyżej wymienionym/i  ubezpieczeniem/ubezpieczeniami  należy złożyć w jednostce organizacyjnej Kasy, właściwej dla miejsca prowadzenia działalności rolniczej.

Szczegółowych informacji w zakresie wysokości i terminu opłacania składek oraz obejmowania ubezpieczeniem osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia, udzielają jednostki organizacyjne KRUS.

Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl

 

Opracowała:
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu


Weryfikacja rent rodzinnych

Dwa razy do roku Oddział Regionalny KRUS przeprowadza kontrolę uprawnień do rent rodzinnych dzieci, które ukończyły 16 rok życia. Kontrolę uprawnień kształcących się dzieci przeprowadza się na podstawie informacji zawartych w systemie informatycznym Kasy określających końcowe terminy prawa do renty rodzinnej tj. ukończenia 16 lat lub ukończenia nauki w szkole lub na uczelni, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat albo gdy dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej – do zakończenia tego roku studiów. Jeśli dziecko będące na przedostatnim roku studiów w miesiącu czerwcu zda wszystkie wymagane egzaminy i ukończy 25 lat przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim, zachowuje prawo do renty rodzinnej do zakończenia ostatniego roku studiów.

W celu zapewnienia ciągłości wypłaty renty rodzinnej dla dzieci, które kończą 16 lat – na 2 miesiące przed ukończeniem przez dziecko tego wieku Oddział Regionalny KRUS zawiadamia osobę pobierającą rentę rodzinną o konieczności nadesłania zaświadczenia szkolnego zawierającego  informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły (uczelni), do której klasy dziecko uczęszcza (na który semestr) oraz programowy rok ukończenia szkoły (uczelni). Na podstawie uzyskanych zaświadczeń Oddział Regionalny KRUS obowiązany jest wypłacić rentę rodzinną bez przerwy, aż do programowego ukończenia nauki przez dziecko.

Osoba pobierająca rentę rodzinną jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia Kasy
o zaprzestaniu nauki przez dziecko przed terminem przewidywanym programem nauczania oraz innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania renty rodzinnej.

Jeżeli po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej Oddział Regionalny Kasy zostanie poinformowany, iż dziecko od października zostało przyjęte do szkoły wyższej, to w miesiącu wrześniu
i październiku Kasa nie wstrzyma wypłaty renty rodzinnej pod warunkiem, że rencista dostarczy do końca października zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia.

Jeżeli nauka podjęta została w szkole wyższej, w której rok akademicki rozpoczyna się w miesiącu innym niż październik (np. lutym) – prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje.

Wypłata renty rodzinnej przysługuje przez cały rok szkolny lub akademicki:

a zatem także przez okres trwania ferii letnich i dotyczy też dzieci kończących szkołę (naukę), o ile nauka w roku szkolnym trwa dwa semestry.

Wobec powyższego, ukończenie szkoły w maju lub czerwcu uprawnia do pobierania renty rodzinnej za okres ferii letnich. Jeżeli osoby pobierające rentę rodzinną kończą naukę w innych miesiącach roku, wypłatę renty wstrzymuje się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dziecko zakończyło naukę.

Opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik  Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu


Szanowni Państwo,

życzymy aby

słońce świeciło a deszcz padał kiedy tego potrzebujecie,
uprawiane rośliny i hodowane zwierzęta zdrowo rosły,
Wasze siły i ochota do pracy nigdy się nie wyczerpały,
maszyny bezpiecznie działały,
wykonywanie codziennych obowiązków odbywało się bezwypadkowo,
dogodne warunki owocowały spełnianiem marzeń,
sprawiedliwe ceny dawały poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia !!!

                                               Dyrekcja i Pracownicy OR KRUS w Opolu

Wersja XML