Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Susza w rolnictwie

Szanowni Rolnicy Gminy Walce!

W nawiązaniu do  zapytań  dotyczących występującej suszy w uprawach rolnych oraz szacowania strat z tego tytułu  Gmina Walce informuje wszystkich rolników, których dotknęła występująca susza i spowodowała obniżenie plonów o możliwości składania wniosków o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.
Podstawą do rozpoczęcia szacowania strat w uprawach rolnych przez Komisję jest potwierdzenie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zaistnienia na terenie  gminy zagrożenia wystąpienia suszą w poszczególnych kategoriach glebowych.

Według opublikowanego przez IUNG dekadowego komunikatu na dzień 30.06.2019r. zagrożenie suszą zostało potwierdzone dla większości roślin uprawnych na pierwszej kategorii glebowej oraz tylko dla zbóż jarych dla drugiej kategorii glebowej.

Klasyfikacja IUNG rozróżnia cztery kategorie glebowe do celów monitorowania suszy rolniczej – ich procentowy udział w całkowitej  powierzchni gruntów w skali gminy Walce przedstawia się następująco:      
I kategoria     – 7,98 %,

II kategoria  – 32,86 %

III kategoria – 41,93 %

IV kategoria – 17,23 %

Informacje te są publikowane na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl gdzie w ramach systemu monitoringu suszy rolniczej na bieżąco można śledzić aktualny stan w tym zakresie.

Szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy, które są w trakcie wegetacji – nie uległy zbiorowi.
Wzór wniosku o oszacowanie strat można pobrać w Urzędzie Gminy Walce pok. nr 11 lub w sekretariacie pok. nr 8.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, Komisja Gminna dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu strat.

Pisemne wnioski o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód w uprawach wraz z wszystkimi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walce pokój Nr 8 lub 11. Wniosek wraz z załącznikami winien być wypełniony rzetelnie bez pozostawienia jakiejkolwiek niewypełnionej pozycji. Wniosek, który będzie zawierał braki lub niezgodności zostanie odesłany do wnioskodawcy celem uzupełnienia lub poprawienia co przedłuży procedurę szacowania strat. Wszystkie dane we wniosku dot. powierzchni upraw poszczególnych działek musza być zgodne z danymi jakie wnioskodawca zawarł we wniosku o dopłaty bezpośrednie złożonym w ARiMR.
 

Na dzień dzisiejszy brak jest informacji o formie i warunkach pomocy rządowej dla poszkodowanych rolników.          
 

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 77 4667548 w godz. pracy Urzędu.    

Druki do pobrania:

PDFWzór wniosku o szacowanie strat .pdf

PDFDodatkowa strona nr 2 do wniosku.pdf
PDFZałącznik Nr 1.1 do wniosku - oswiadczenie o towarowej produkcji zwierzęcej 2.pdf
PDFZałącznik nr 4. Klauzula informacyjna - RODO UW..pdf
PDFKlauzula informacyjna gmina.pdf

 

 

Wersja XML