Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

Brak opisu obrazka


PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKI CZESKA – RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013

 1. Integracja społeczności pogranicza przez zabawę sport i rekreację

- w ramach projektu odbyły się trzy imprezy kulturalno –sportowo -edukacyjne:

1. zjazd motocyklowy, na którym spotykają się pasjonaci motocykli z różnych stron polski oraz pogranicza czeskiego,
                   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
2. turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Walce i Wójta Gminy Mała Moravka. W turnieju uczestniczyły zaproszone drużyny piłkarskie z Polski i Czech, podczas turnieju zawodnicy mieli okazję do rozegrania meczów z zagranicznym partnerem.
                   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
3. święto Ochotniczej Straży Pożarnej w Straduni, która posiada podpisaną w 2007r. umowę partnerstwa OSP w Małej Moravce. Podczas święta drużyny straży pożarnej z Polski i Czech prowadziły akcje informacyjne dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz odbył się pokaz sprzętu przeciwpożarowego, ratownictwa medycznego oraz pierwszej pomocy.
 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Głównym celem projektu była poprawa atrakcyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego, które zostało osiągnięte przez wzmacnianie transgranicznych powiązań w sferze kulturalnej, gospodarczej i społecznej. Celem bezpośrednim było przygotowanie i organizacja wspólnych imprez sportowych, rekreacyjnych, które mają na celu integrację różnych grup społecznych z terenów przygranicznej.
Dzięki aktywnemu udziałowi społeczności lokalnych pogranicza zostały wzmocnione wcześniej nawiązane kontakty. W projekcie uczestniczyły różne grupy społeczne m. In. Młodzież, seniorzy, artyści, strażacy, nauczyciele, samorządowcy.

Planowane wydatki ogółem poniesione na zorganizowanie tych imprez wynoszą: 11.053,04,-EUR
- z tego dofinansowanie z EFRR 9.395,08,-EUR - oraz publiczne środki finansowe 1.657,96,-EUR

 2. Integracja młodzieży przez sport i zabawę

- w ramach projektu odbyło się zimowy obóz narciarski, połączony ze szkółką narciarska i zabawami na śniegu.

Celem szczegółowym projektu była integracja młodzieży oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy szkołami i mieszkańcami po obu stronach granic.
Realizacja projektu była okazją do wspólnej pracy nauczycieli i wychowawców. Którzy korzystali ze wspólnych doświadczeń, propagując zdrowy styl życia rozwijali swoje warsztaty pracy.
Projekt skierowany był w szczególności do młodzieży szkół podstawowych po polskiej i czeskiej stronie Euroregionu oraz nauczycieli i wychowawców.
W ramach tego projektu odbyły się: spotkanie integracyjne młodzieży na Górze Św. Anny połączone z wyjazdem do Krakowa. Wyjazd był trzydniowy, którego celem było poznanie zabytków historycznych, następnie uczestnicy udali się na obóz narciarski w Małej Moravce, podczas którego zorganizowany był wyjazd do Ołomuńca w celu poznania zabytków historycznych Czech.

Planowane wydatki poniesione na zorganizowanie tej imprezy ogółem wynioszą: 119.400,-zł
- z tego dofinansowanie z EFRR wyniosło: 101.500,-zł
- środki finansowe z budżetu gminy wyniosły: 17.900,-zł

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

3. Gmina Walce od czerwca do września 2009 r. realizowała projekt pn.: „Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko – czeskiego w ramach funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Współfinansowanie projektu wyniosło: 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 % z budżetu państwa, 5% środki własne gminy.
W ramach projektu wykonano szczegółową inwentaryzację wszystkich kapliczek krzyży oraz pomników znajdujących się na terenie gminy Walce i gminy Mala Moravka, wydano album, opracowano prezentację multimedialną, którą umieszczono na stronie www.walce.pl oraz zorganizowano wystawę fotografii.
Wykonane fotografie kapliczek i krzyży przydrożnych z terenu gminy Walce i gminy Mala Moravka prezentowane będą na zorganizowanej wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach od dnia 25 września 2009 r.. Wystawa zorganizowana zostanie również partnerskiej gminie Mala Moravka.
                    Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

4.  Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
Realizacja projektu przebiegała od marca do października 2012 r. Projekt miał  na celu ukazanie mieszkańcom gmin partnerskich wspólnego dziedzictwa zabytkowego i przyrodniczego pogranicza, a jednocześnie ma zachęcić do odwiedzenia i poznania gmin oraz nawiązania współpracy pomiędzy mieszkańcami pogranicza. Podsumowaniem działań tego projektu jest  wydanie albumu ilustrującego i opisującego zabytki oraz przyrodę, która nas otacza. Album poprzedzony został  szczegółową  inwentaryzacją wszystkich zabytków oraz miejsc o  wyjątkowych walorach przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy Walce i gminy Mala Moravka.
Wydanie to przybliża społecznościom pogranicza wspólne bogate dziedzictwo historyczne i przyrodnicze. Kolejnym elementem projektu jest prezentacja multimedialna, opracowana w oparciu o zgromadzone do albumu materiały, zamieszczona na  stronie internetowej gminy oraz będzie wykorzystywana do prezentacji na różnego rodzaju spotkaniach partnerskich.  Album i prezentacja stanowią doskonały materiał informacyjny (promocyjny) pogranicza, wykorzystywany zarówno przez mieszkańców jaki turystów odwiedzających zarówno Polskę jaki Czechy.

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

5.   „Jubileusz 10-cio lecia współpracy gmin partnerskich Walce-Mala Moravka”
Gmina Walce rezalizowała projekt w okresie od lipca do października 2012 r.
Głównym celem projektu jest integracja społeczeństwa po obu stronach granicy polsko - czeskiej poprzez wspólne świętowanie 10- lecia partnerstwa.
Kontakty partnerskie pomiędzy gminami  Walce-Polska i Mała Morawka-Czechy rozwijają się od 2002 roku, kiedy to została podpisana umowa o współpracy pomiędzy gminami. Podstawowym celem umowy jest doprowadzenie do ściślejszych kontaktów pomiędzy mieszkańcami gmin poprzez wzajemne spotkania i porozumienia oraz wymianę doświadczeń na różnych poziomach życia, a szczególnie na płaszczyźnie kulturalnej i gospodarczej. W ramach współpracy organizowane są imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Projekt podsumowuje i wyznacza nowe plany oraz wizje współpracy partnerskiej na przyszłe lata.
Obchody jubileuszu zawarcia umowy o partnerstwie obu gmin odbywały  się po obu stronach granicy. Pierwsze uroczystości -  wspólna sesja radnych i mieszkańców obu gmin, mini -turniej sportowy  oraz prezentacja gminy Mala Moravka połączona  z jej zwiedzaniem odbyła się dniach 04-05. sierpnia 2012 r. w Malej Moravce, druga część obchodów - 11-12.sierpnia w Straduni w gminie Walce, była to impreza turystyczno-sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców obu gmin połączona ze zlotem motorowym, natomiast w dniach 15-16. września zostało zorganizowane spotkanie robocze radnych i samorządowców obu gmin w Walcach, połączone  z prezentacją gminy Walce i zwiedzaniem najbliższych atrakcji turystycznych (wycieczka do Kamienia Śl.) oraz udziałem delegacji czeskiej w obchodach Dożynek Gminnych. Podsumowaniem współpracy i obecnego projektu zostało zawarte w wydanym folderze, którego mottem  jest cytat : “Serca polskie i czeskie każdemu otwarte”, Minione 10 lat zaowocowało we współpracę w następujących płaszczyznach:
- współpraca samorządów w zakresie wymiany doświadczeń, pozyskiwanie funduszy na realizowane projekty,
- współpraca w dziedzinie kultury i sportu
- współpraca jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
- współpraca w zakresie spędzania czasu wolnego i turystyki
Współpraca jest realizowana dzięki wzajemnym odwiedzinom mieszkańców, spotkaniom grup młodzieży, drużyn sportowychi grup turystycznych, organizowaniu wspólnych wystaw.
W efekcie wieloletnich, cyklicznych spotkań powstają nowe pomysły i idee współpracy oraz zawiązują się przyjaźnie między mieszkańcami gmin. Dotychczas nawiązane przyjaźnie, często między całymi rodzinami, świadczą o autentyczności współpracy polsko-czeskiej.
Współpraca mobilizuje do działania młodych ludzi i ich rówieśników sąsiednich krajów. Pomaga każdemu zrozumieć czym jest idea wspólnej Europy.
Z perspektywy dziesięciolecia współpracy, przedstawiciele gmin Walce i Mala Moravka zgodnie stwierdzają, że nawiązanie kontaktów między społecznościami lokalnymi skutecznie ułatwia niwelowanie negatywnych stereotypów i przesądów, a przez to budowanie solidarności międzynarodowej we wspólnej Europie.

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

 

6.   „Muzyka i mowa dawna i współczesna pogranicza polsko-czeskiego”

 

 

W niedzielę, 15.06.2014 r. w Małej Morawce (Czechy), odbył się Koncert Muzyki Dawnej, który jest kolejnym zadaniem realizowanym przez Gminę Walce w ramach projektu pn. „Muzyka i mowa dawna i współczesna pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa.

Projekt ma na celu ukazanie mieszkańcom gmin partnerskich Walce – Mała Morawka wspólnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza muzyki i języka, a jednocześnie ma zachęcić do odwiedzenia i poznania gmin, lepszego zintegrowania się sąsiadów oraz do pogłębienia współpracy pomiędzy mieszkańcami pogranicza.

Wykonawcami barokowych utworów kompozytorów polskich i czeskich byli wybitni wykonawcy muzyki dawnej: ks. dr Zbigniew Stępniak - solista, bas oraz p. Paweł Pawłowicz – organista. Pełne harmonii i piękna utwory oraz perfekcyjne ich wykonanie wywarły ogromne wrażenie na słuchaczach.

W ramach tego samego projektu, w maju odbył się Koncert Muzyki Współczesnej w Brożcu, a w miesiącach letnich, odbędzie się wymiana wakacyjna dzieci z obu partnerskich gmin. Zajęcia rekreacyjne i wypoczynek dzieci połączą z nauką języka czeskiego oraz poznawaniem wspólnych dziejów i Kultury pogranicza.

 

 

 


Zakończyła się wymiana wakacyjna dzieci z gmin partnerskich Walce i Mała Morawka (Cz), która była realizowana w ramach projektu pn. „Muzyka i mowa dawna i współczesna pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa. Dzieci z Polski i Czech wypoczywały wspólnie w Małej Morawce oraz na Górze Św. Anny. W wymianie brały udział dzieci z gminy Walce oraz Mała Morawka w wieku 10-11 lat. Dzieci były otoczone fachową opieką naszych nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Walcach oraz lektora. O to, by niczego im nie brakowało troszczył się także osobiście Wójt – Pan Bernard Kubata, który odwiedził dzieci zarówno w Małej Morawce jak i na Górze Św. Anny. Pan Wójt z radością kibicował dzieciom, które brały udział w Karlowskim Maratonie w Małej Morawce oraz w plenerze malarskim na Górze Św. Anny.

Program wymiany, oprócz zajęć z lektorem, podczas których dzieci poznały podstawy języka czeskiego, obejmował wspólne zwiedzanie ciekawych miejsc, poznawanie wspólnej historii, zabawę i rekreację.

Dzieci mogły wykazać się również talentami plastycznymi i wokalnymi, podczas organizowanych plenerów malarskich i festiwalu piosenki kolonijnej. Prace plastyczne przedstawiały znane miejsca Małej Morawki i Góry Św. Anny widziane ich oczyma. Plener malarski wzbudzał zainteresowanie turystów odwiedzających Górę Św. Anny, a urządzona wystawa prac w pensjonacie, w którym dzieci wypoczywały w Małej Morawce, zachwyciła odwiedzających go gości. Rówieśnicy – uczestnicy projektu – uczyli się wzajemnie polskich i czeskich piosenek ludowych, w których odnajdywali znajome brzmienia muzyczne i językowe. Młodzi wykonawcy mogli przymierzyć się do przyszłej kariery wokalnej w Narodowym Centrum Piosenki Polskiej w Opolu. Rangę konkursu piosenki i pleneru malarskiego podkreśliły nagrody – album „Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego”, który sprawił uczestnikom ogromna radość. Nagrodzeni będą mogli wspominać swój wypoczynek oglądając i czytając wzmianki o poznanych bezpośrednio miejscach.

Wycieczki na zamek w Bruntalu, na Wieżę Woka, czy też Wieżę Piastowską oraz do podziemi kościoła i klasztoru franciszkańskiego w Opolu pobudziły wyobraźnię, dostarczyły niezapomnianych wrażeń oraz stanowiły doskonałą okazję do wymiany uwag na temat warunków życia naszych przodków. Dzieci świetnie się bawiły w Muzeum Ziemi Prudnickiej, tkając, wzorem dawnych rzemieślników, modne opaski na krosnach. W obserwatorium astronomicznym w Głogówku, mogły rozpoznawać i porównywać, które gwiazdy widoczne są po stronie polskiej i czeskiej, a na ciekawych terenowych zajęciach prowadzonych przez pracowników Parku Krajobrazowego na Górze Św. Anny, uczestnicy nauczyli się praktycznej orientacji w terenie za pomocą mapy i kompasu. Również audio-wizualna opowieść w Muzeum Czynu Powstańczego zakończona ogniskiem integracyjnym, była okazją zarówno do aktywnego poznania historii regionu jak i pogłębienia zawartych przyjaźni.

Intensywny program edukacyjny był przeplatany grami i zabawami sprawnościowymi, pluskaniem się w wodach mineralnych (w Karlowej Studance), leżakowaniem i korzystaniem ze słońca, czy też obserwacją naszych ulubionych zwierzaków w ZOO w Opolu.
Wspólne przebywanie, rekreacja, śpiew, zajęcia plastyczne, nauka podstaw języka i wycieczki połączyły młodych więzami przyjaźni i wzajemnej sympatii. Okazało się, że łączy nas więcej niż myśleliśmy - poczynając od tradycji, historii, języka po upodobania kulinarne (pizza i kiełbaski z grila) oraz przebywanie w tzw. cyber-przestrzeni.

Gdy nadeszła chwila zakończenia wymiany i pożegnania, zaskoczeni byli wszyscy, że to już i że tak krótko. Żal rozstania łagodziła jedynie możliwość dalszego kontaktowania się mailowego i spotykania się w przestrzeni internetowej. Oczywiście nie brakło próśb do organizatora p. Bernarda Kubaty - Wójta Gminy, by jak najszybciej zrealizować kolejne spotkanie młodych sąsiadów – mieszkańców pogranicza.

 

 


 

7.   Muzyczne spotkanie adwentowe 2014 w Gminie Walce

W sobotę, 29 listopada 2014 r. Gmina Walce była gospodarzem muzycznego spotkania adwentowego, w którym wzięły udział zespoły, chóry i orkiestra z partnerskiej gminy Mała Moravka, z gmin Berg b. Neumarkt (Niemcy) z Burmistrzem – Panem Helmutem Himmlerem na czele oraz Berg b. Rohrbach (Austria) pod przewodnictwem Burmistrza Pana Josefa Pernsteinera.

Na bogaty i przepiękny program koncertu, złożyły się utwory adwentowe wykonywane przez gospodarzy: Orkiestrę Dętą Gminy Walce pod kierownictwem Pana Marka Śmiecha, gości z Czech: Duet Dagmar i Martina Grobarovych; z Bawarii: młodzieżowy chór Jugendchor „Perlenset”, orkiestrę Schwarzach-Musikanten oraz zespół wokalny Sängerrunde Berg z Austrii. Wszyscy artyści prezentowali wysoki poziom muzyczny.

Serca słuchaczy podbił jak zwykle Duet Grobarovych, zwłaszcza wzruszającym wykonaniem utworu „Jesus bleibet meine freude” J. S. Bacha, zespół wokalny Sängerrunde Berg z Austrii zachwycił wykonaniem pieśni tradycyjnej „Maria durch ein Dornwald ging“,a młodzi wykonawcy z niemieckiego Bergu oraz z Walec wnieśli wiele młodzieńczego zapału i radości, wykonując kompozycje współczesne. Słuchacze z całą pewnością zostali wprowadzeni w atmosferę zbliżających się Świat. Swoją wdzięczność za wspaniałe przeżycia wyrazili długimi i gromkimi brawami.

Spotkanie jest kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Współfinansowanie projektu wynosi: 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 % z budżetu państwa, 5% środki własne gminy.

 

 

Wersja XML