Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 6 czerwca 2018

Walce, dnia  25 maja 2018 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XXXI   sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  6 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Walce.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2017 rok:
   • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Walce za 2017 rok,
   • zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
   • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
   • informacja o stanie mienia Gminy Walce,
   • dyskusja;
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce:
   • stanowisko komisji rewizyjnej,
   • zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej;
  3. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku;
  4. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok;
  5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
  6. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych;
  7. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
  8. w sprawie przedłużenia umowy najmu (Grocholub);
  9. w sprawie przedłużenia umowy najmu (Brożec);
  10. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Powiatu Krapkowickiego na okręgi wyborcze, ich numery i granice, oraz liczbę wybieranych radnych.
 8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

Wersja XML