Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka wodno-ściekowa

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikają z  art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. po. 250 ze zm.). A mianowicie każdy mieszkaniec ma obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej chyba, że nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy dana miejscowość nie jest jeszcze skanalizowana lub gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązkiem każdego mieszkańca jest gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem gmin jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Walce, których posesje zlokalizowane są na terenach nieskanalizowanych z prośbą  o wypełnienie ankiety dotyczącej posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie jak najszybsze dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Walcach przy ul. Mickiewicza 18.

DOCXankieta zbiorniki i oczyszczalnie - wzór.docx (18,33KB)
 

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5m ponad poziom terenu.

Ustawa wymaga od właścicieli, aby zgromadzone  nieczystości ciekłe były systematycznie odbierane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych.            


Odbiór nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych należy udokumentować!

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków przez okazanie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walce  powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia się. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być zatem dostosowana do pojemności zbiornika i ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym.

Na terenie Gminy Walce prowadzone będą systematyczne kontrole. Właściciele nieruchomości proszeni są o przygotowanie  umów oraz dowodów płacenia za usługę.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować nałożeniem grzywny, a w razie konieczności również decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów  zastępczych.

 

Pamiętajmy zatem, aby regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie z nieczystości ciekłych.

 

I. ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

 

Firmy zainteresowane prowadzeniem działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce mogą ubiegać się o takie zezwolenie wypełniając następujący wniosek:

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

DOCXWniosek o udzielenie zezwolenia na oprożnianie zbiorników bezodpływowych.docx (14,77KB)

Uchwała Nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Walce z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie gminy Walce.

PDFuchwala-nr-xxxix26710-z-dnia-9-listopada-2010-r.pdf (75,93KB)

Jednocześnie informujemy, że górna stawka opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/243/20 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Walce w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi:

PDFuchwala-nr-xxviii2432020-rady-gminy-walce-z-dnia-30122020-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-za-oproznienie-zbiornikow-bezodplywowych.pdf (158,86KB)

 

II. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Walec na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Walce

Usługi Komunalne Klaudia Basczyk

ul. Opolska 28, Racławiczki, 47-370 Zielina

tel. 77 4667 363, 602 324 649, 606 375 244;

Remondis Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

tel. 77 482 46 03, 32  231 08 58

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

tel. 0322784531

Wersja XML