Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyróżnienie Gminy Walce w kategorii Jednostka samorządu terytorialnego


W dniu 11 czerwca 2015 r. podczas konferencji „W trosce o środowisko” zorganizowanej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Walce otrzymała wyróżnienie w formie statuetki w kategorii Jednostka samorządu terytorialnego.

Gmina Walce w ostatnich latach zrealizowała zadania służące ochronie i poprawie stanu środowiska na łączną kwotę 46,1 mln zł, na które otrzymała wsparcie z WFOSiGW w Opolu w kwocie ponad 9,1 mln zł.

Przeprowadziła 5 inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Łączny koszt realizacji zadań związanych z gospodarką wodną wyniósł prawie 45,5 mln zł, z czego Fundusz udzielił pomocy finansowej w formie pożyczki na kwotę ponad 8,8 mln zł, co stanowiło 19,49 % wartości zadań.

Gmina Walce w latach 2013-2014 uczestniczyła w IV i V „Konkursie na dofinansowanie przez WFOŚiGW w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego” wynikiem czego zostało unieszkodliwionych ponad 26 ton odpadów zawierających azbest.

W roku 2014 Gmina uzyskała pożyczkę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Straduni. Koszt zadania wyniósł 658 tys. zł, z czego Fundusz udzielił pożyczki na kwotę 250 tys. zł.

 

 

Wersja XML