Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Gmina Walce przystąpiła do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. Celem wprowadzenia Karty jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnione są:

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że ze względu na stan zdrowia osoba zależna wymaga stałej opieki. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do weryfikacji składanych oświadczeń.

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać:

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Walcach pok. nr 4,  tel. 774 667 551

oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl.

 

Opolska Karta Rodziny i Seniora wydawana jest bezpłatnie.

Karta uprawnia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora. Do skorzystania ze zniżek niezbędne jest okazania Karty oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość posiadacza Karty. Według informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, oferującymi zniżki dla posiadaczy karty z terenu całego województwa są:

 

Przedłużenie ważności Karty

W kartach , w których upływa termin ważności oznaczony hologramem na Karcie - z końcem roku 2015.  Ważność Karty można przedłużyć. Hologramy na kolejne lata będzie można otrzymać w Urzędzie Gminy Walce  lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 

Wnioskodawca lub inna osoba pełnoletnia wymieniona we wniosku (widniejąca na Karcie), wypełnia Oświadczenie dot. Przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w „Regulaminie wydawania użytkowania OKRiS”. Przedłużenie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora następuje poprzez naklejenie hologramów na wszystkich egzemplarzach karty. Jeżeli rodzina nie spełnia kryteriów „Regulaminie wydawania użytkowania OKRiS”  (np. dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, ktoś odszedł z rodziny lub przybył), Wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA” lub przesyła informację drogą pocztową lub elektroniczną na adres dot. zmian.

 

Materiały informacyjne do pobrania:

PDFRegulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora 2016.pdf

PDFOświadczenie dot. sprawowania opieki nad osobą zależną.pdf

DOCwzor_karty.doc

DOCwniosek.doc

DOCoświadczenie do przedłużenia ważności karty.doc
 

 

Wersja XML